Ervaringen met lessen mediawijsheid op Summa Business

Afgelopen schooljaar zijn er op Summa Business voor het eerst lessen verzorgd op gebied van mediawijsheid. Docenten op niveau 2-3 en niveau 4 gaven een eigen invulling van het programma. Je programma moet wel aansluiten bij je eigen studentenpopulatie. Op niveau 2-3 had collega Twan Jansen een speels programma in elkaar gezet.Hij noemde zijn lessen filosofie light/mediawijsheid. Op 5 december 2014 zag de les bij collega Twan er zo uit. 10.00 t/m 10.30 start / terugblik- social media en opvoeding/ stel je voor je krijgt een kind?? Discussie en argumenteer. 10.45 t/m 12.15 -Kijk opdracht mediawijsheid in het gezin. Blog schrijven (lees hier een van de blogs uit een blogopdracht uit november) 12.45 t/m 13.45- vol verwachting klopt ons hart.

blogger

Op niveau 4 bevatte het programma meer doe- en maakopdrachten. Deze waren als een lessenpakket in Fronter geplaatst. Om je een idee te geven welke onderwerpen in het programma opgenomen waren.:

 • Het werken via een webbrowser;
 • Zoeken en vinden op het Internet
 • Virussen en malware;
 • Wat verstaan we social media en het gebruik ervan
 • Het social media protocol/ hoe ga je met elkaar om
 • Digitale identiteit / digitaal pesten
 • Opslag van bestanden in de cloud; risico of zegen?
 • Een eindopdracht Social media

Als eindopdracht maakte elke student van de afdeling BOL Retail niveau 4 een eigen film op basis van zelfgekozen foto’s en muziek.
Aansluitend werd het resultaat door collega-studenten beoordeeld op basis van de wow- en plakfactor. Oftewel  blijft de boodschap hangen, komt die binnen?  Bekijk hieronder enige resultaten…

Veel studenten van het Summa college lopen dagelijks rond met een laptop en smartphone. Continue verbonden met het web. Voor mij is het dan ook geen vraag of een blok mediawijsheid thuis hoort in het alledaagse MBO onderwijs.

Ik hoop dat dit initiatief komend jaar een verbreding  gaat krijgen. Toch?

 

De worsteling tussen onderwijs en bedrijfsvoering

Als je voor de klas staat verzorg je onderwijs. Onderwijs is dan je corebusiness. Daarnaast heb je te maken met de organisatie van je onderwijs. Immers zonder roosters, gebouwen, ICTvoorziening, etc is het lastig lesgeven. Die organisatie van je onderwijs noemen we bedrijfsvoering. Veel bestuurders hebben veelal hun handen vol aan de bedrijfsvoering van het onderwijs. De overheid stelt eisen, het eigen onderwijsinstituut stelt daarbovenop ook nog eigen eisen. Managementinformatiesystemen worden ingericht om actuele bedrijfsvoeringsgegevens te tonen. Bedrijfsvoering en besturen is bij de wat grotere onderwijsinstanties een dagtaak. De onderwijsgevenden en studenten zijn daardoor veelal minder in beeld. Voor bestuurders best een interne worsteling. 

10000067042

Vanuit onderwijsbestuurders worden met enige regelmaat verbeteracties gestart. Van belang is dat deze acties meetbaar zijn. Resultaten van acties om daadwerkelijk je onderwijskwaliteit te verbeteren zijn lastig meetbaar. Resultaten op bedrijfsvoeringgebied zijn makkelijker meetbaar. Deze resultaten zijn voor bestuurders in de top van belang, daar wordt in geïnvesteerd.
Met de eisen van de overheid en eigen ambitie  is de “span of control” van bestuurders vol. Acties op gebied van onderwijsverbetering blijven achter. Kun je en wil je dat als onderwijsorganisatie doorbreken?

Opsomming
Om een gevoel te krijgen voor activiteiten naast het verzorgen van onderwijs heb ik een opsomming gemaakt. Een greep van wat er in de afgelopen maand zoal bij mij langs kwam: update administratief pakket, behalen van je onderwijsaanbod, aanleveren van roosterinformatie, management review, aanleveren van inrichting cijferregistratie, inrichting van je ELO, examenplanning, nieuw intranet, social media en  communicatie naar de buitenwereld, studentbespreking, verzamelen van cijfers van je klas, regelgeving rond passend onderwijs, nieuwe smartphone, ontruimingsoefening, reiskostendeclaratie, teamoverleg, huisstijl met VI-office, plannen en beoordelen in een HR applicatie, digitaal notities plaatsen, regelen ouderavonden, herziening van de  kwalificatiedossiers, telefonisch overleg met ouders, jaarplanning, externe lezingen, registerleraar, studiedagen, bpv-matching en toetsweekplanning. Mogelijk heb ik nog wat gemist. Mijn span of control is vol.

Een uitgewerkt voorval
Vorige week maandag kreeg ik als Eduarte expert een mail over een update van Eduarte de vrijdag ervoor. In dit administratief pakket zijn vorige week een 120-tal updates doorgevoerd. In een bijlage bij een bericht op Intranet was al enige informatie aan te treffen. In het bericht op Intranet stonden termen als selfservice, participatie en deelnemer begeleidingssysteem. Collega’s kwamen mij vervolgens vragen wat selfservice was. Van het document in de bijlage werd overigens weinig begrepen. ”Eduarte werkt heel traag, ligt dat daaraan?” Nadat ik ze gerustgesteld had, dacht ik: “zou toch handiger zijn als ons idioom en instructie overal eenduidig is; nu spreekt men, ondanks alle goede bedoelingen, diverse talen. ” De dag erop kreeg ik een e-mail binnen om 14.05 met het bericht dat om 14.15 de leverancier het pakket opnieuw zou starten. Dit zou bovengenoemde traagheid oplossen. Of ik dat bericht moest verspreiden of niet stond er niet bij. Aangezien ik les had en de e-mail niet zag, had achteraf rondsturen weinig nut.7c547e59b25b2cb2d6fe61d3b67f3480Regeldruk agenda
In december 2014 is er bij het ministerie een plan opgesteld om de administratieve last in het onderwijs te verminderen. Ook wel de regeldruk agenda genoemd. Deze agenda met actielijst is tot stand gekomen op basis van groepsgesprekken tussen OCW, leraren, schooldirecteuren, bestuurders en vertegenwoordigers van sectororganisaties, vakbonden en de Landelijke Ouderraad. Prima initiatief! Echter bij bestudering van het stuk merk ik dat nagenoeg alle acties op het aandachtsgebied van bedrijfsvoering liggen.

regeldruk

 • Afschaffen verplichting aanleveren educatiegegevens
 • Voorlichting over ondersteuning bij administratie ESF-subsidies
 • Meer inhoudelijke afstemming bij communicatie wet- en regelgeving
 • Verplichting tot geven van papieren in- en uitschrijfbewijzen vervalt
 • Doorontwikkelen BRON – digitaal aanmelden stimuleren
 • Doorontwikkelen BRON – meer gegevensleveringen vanuit BRON aan scholen
 • Verkenning naar digitale ondertekening van de onderwijs- en praktijkovereenkomst
 • De ouderhandtekening op de onderwijs- en praktijkovereenkomst
 • Onderzoeken van afschaffen of anders organiseren ‘vierde handtekening’
 • Onderzoek naar inning van cursusgeld via DUO
 • Verschillende Ict-systemen beter op elkaar laten aansluiten
 • Voorlichting over bewaren van paspoortkopie in het deelnemersdossier
 • Formuleren en vastleggen voorwaarden standaardisatie en externe validatie
 • Voorlichting over bewaarplicht diploma’s

In het stuk staat tevens dat OCW ambtenaren samen met leraren praktijkonderzoek op de werkvloer gaan doen. Zij gaan op zoek naar regeldruk en werkdruk leraren. Mooi! Ik hoop dat dit onderzoek voor bestuurders en de minister meer gevoel en duidelijkheid geeft over de laag onderwijsgevenden en studenten.

Enige adviezen en tips

 1. Maak je onderwijskwaliteit meetbaar. In de afgelopen twee jaren hebben we in ons team deze enquête onder onze studenten uitgezet. Studenten geven daarin hun mening over hun onderwijsgevenden en het onderwijs. Op dit moment zijn de resultaten van de enquête uitsluitend voor de docenten van het eam inzichtelijk. Je kunt met een soortgelijke enquête schoolbreed de uitgezette acties op gebied van onderwijskwaliteit meten. 
   
 2. Zet activerende onderwijswerkvormen in de spotlights op je onderwijsinstituut. Bij veel instituten staat de focus op bedrijfsvoering. Medewerkers zien dagelijks de aantallen aan instromers, gediplomeerden en VSV’ers op borden met kengetallen. Het zou mooi zijn om daar als kengetal een rapportcijfer voor je dagelijkse onderwijskwaliteit te zien.Het is aan te bevelen om bestuurders em ondersteuners bv. een halve dag in de week mee lessen te laten verzorgen.Op deze wijze maken zij de gevolgen en de impact van bedrijfsvoering in de dagelijkse onderwijspraktijk mee.
   
 3. Gebruik in je instituut 1 eenvoudig onderwijsidioom. Vraag aan de leverancier van de ICT systemen die je gebruikt om dit idioom in je systemen zichtbaar te maken. Op deze wijze spreek je 1 gezamenlijke taal.
   
 4. Gebruik een minimaal aantal netwerken en applicaties voor je bedrijfsvoering. Maak daar een logisch samenhangend geheel van. Zet onderwijsapplicaties in je infrastructuur centraal. School onderwijsgevenden structureel op ICT vaardigheid. Immers gemiddeld 7 a 8 % van hun werktijd gaat verloren aan ineffectief werken met ICT. Dat is op jaarbasis ongeveer 2 weken week! Los van de frustratie dat het willen werken met ICT tools in de les vaak resulteert in een “laat maar zitten”.
   
 5. Hou rekening bij het uitrollen van nieuwe werkwijzen en / of applicaties rekening met de span of control van de eindgebruikers. Mijn collega's in Eindhoven zijn momenteel bezig met het voorbereiden van een nieuw schooljaar, de jaarafronding, nieuwe kwalificatiedossiers, aanleveren van onderwijscatalogus (-gids). Immers het aantal volledige onderwijsweken is mede door de meivakantie en landelijke feestdagen beperkt. De span of control is, denk ik, bij mijn collega's nu aardig vol…

Mochten OCW ambtenaren op de koffie willen komen om hier de werkdruk te willen onderzoeken? Ze zijn bij mij welkom. 

Lesgeven is topsport!

Gisteren zag ik voor de zoveelste keer een tweetal flesjes met energydrank staan. Die zijn bij de start van het schooljaar aan alle medewerkers uitgereikt. Terwijl ik naar de flesjes keek kwam een  anekdote van begin negentiger jaren bij me boven borrelen.lesgeven_topsport

In die tijd mocht ik een groep studenten begeleiden met hun minionderneming genaamd “Blicker”. Tijdens een avondsessie met aandeelhouders van die onderneming waren diverse ouders aanwezig. Een van de ouders ondersteunde de bijeenkomst met een laptop voorzien van dos 6.1 Windows 3.1 en PowerPoint. Velen keken, bij het zien van al dat digitale geweld, de ogen uit.

win31De man werkte bij Rockwool, presentaties verzorgen was zijn dagelijkse klus. We raakten aan de praat en onder het genot van een glas deelden we werkervaringen. Ook spraken we wat over onze vakantieplannen en campings. Op enig moment kreeg ik te horen: “Wat jullie als docent in het onderwijs doen; ik snap niet dat jullie dit zo volhouden” Ik keek hem vragend aan.“Bij ons, bij Rockwool, als we een presentatie gaan verzorgen schrijven we eerst de presentatie uit. We spreken die met 2 of 3 collega’s door. Aansluitend wordt deze door twee medewerkers verzorgd. Na de presentatie kunnen we even uitpuffen. Enige tijd later hebben we een evaluatiemoment en stellen we, indien nodig, de presentatie bij.”Uitgeput“Wat jullie op een dag in het onderwijs doen is continue presentaties verzorgen. Jullie hebben nauwelijks tijd om die voor te bereiden en met je collega’s te evalueren. Daar bovenop hebben jullie veelal lastigere groepen dan wij. Ik neem mijn petje af. Onderwijs is topsport!” Ik stond ietwat beduusd te kijken. Via zoonlief hielden we contact. Een half jaar later stond hij voor mijn voordeur. Hij was gekapt met presentaties verzorgen bij Rockwool.356Hij had ondertussen in het zuiden van België een camping gekocht. Dat was zijn nieuwe uitdaging. Ik ben ondertussen verschillende keren op de camping geweest. En heb daar als “topsporter uit het onderwijs” een toptijd mogen beleven. Leuk toch!

Laat de klas je lesinhoud mee managen en beoordelen

Drie weken geleden kregen mijn eerstejaars groepen voor het vak warenkennis een nieuwe opdracht. In deze opdracht waren alle studenten werkzaam bij een bedrijf wat klantenadviezen verstrekt op gebied van consumentenelektronica. Elk koppel van twee kreeg een klantcasus die vervolgens uitgewerkt moest worden. Er was 1 koppel student wat verantwoordelijk was als management. Zij dienden te sturen op de voortgang van alle studentkoppels. Tevens dienden de managers een online peerassessment beoordelingsformulier in google docs te bouwen. Zonder enige instructie van mijn kant stond het formulier na week al keurig klaar. Oef!beoordelings formulier_defVandaag heb ik de managers van de klassen weer aan het werk gezien. In alle rust werd er met diverse klasgenoten bijgesproken. Schitterend hoe managers in de dop sturen op voortgang van hun klasgenoten.  Daar kun je als docent niet tegenaan werken! Voorwaardelijk is wel dat er een sfeer heerst van wederzijds vertrouwen en een stuk tolerantie ten opzichte van elkaar.KlassemanagerIn november 2014 heb ik met de eerstejaars groepen een soortgelijke opdracht doorlopen. De klassen werden uitgedaagd om een klasse(n)maal te organiseren en uit te voeren.  Elke klas kreeg een vergoeding, er werden groepjes van drie of vier studenten gemaakt. Elk groepje verzorgde een deel van de maaltijd. Dit deel werd begroot en ingekocht. Tevens werd er door elke groep een presentatie over verzorgd. De maaltijd werd georganiseerd door het managementteam van de klas. Deze stuurde op voortgang en was verantwoordelijk voor de facilitaire kant van de zaak. het klassenmaal was bij de ene klas het groepsgewijs gourmetten van vlees en vis. De andere klas had een halal-hamburgerbakstraat gemaakt. Tevens werd er  kip en zelfgevangen forel gebakken.Bakstraat

Voor mij was de opdracht van de maaltijd best spannend; je denkt dat je als docent in control moet zijn. Dat het anders een bende gaat worden. Je eigen twijfel komt overeen met het gevoel van angst voor een hond die je niet vertrouwd. Zal die nou bijten of niet?hond met tandenHoe meer je als docent loopt te trekken aan een groep des te meer weerstand roep je op. Laat je de studenten vrij in vorm en uitvoering of niet. Geef je de ruimte aan zelfsturing binnen een groep? Mij is het onderwijs  mede door studenten laten managen tot op heden goed bevallen. Studenten pakken  de gekregen verantwoordelijkheid goed op. Zij geven aan: “voor ons als toekomstige managers een prima manier van leren.”

En daar ben ik het helemaal mee eens!

Workshop: de inzet van weblog in het onderwijs

Een anderhalve week geleden heb ik binnen mijn onderwijscluster een workshop van 3,5 uur mogen verzorgen. Het onderwerp was  "de inzet van weblog in het onderwijs". Ik besloot vooraf om de aanwezigen niet te bekeren noch om er knoppencursus van te maken. Uit een eerste evaluatie blijkt dat mijn keuze mbt aanpak een goede was. Denk dan aan: “veel variatie in werkvormen, back to basic, cursisten continue aan zet en veel actief doen ” Ieder vervolgens zijn eigen weg laten kiezen. De voorbereiding kostte me aardig wat tijd; door die investering en een leuke groep aanwezigen heb ik er een hoop lol aan gehad.

Toon gezet
De toon werd meteen gezet bij het voorstelrondje. Via een online rad van fortuin met alle namen van de aanwezigen werd een naam gekozen.

rad van fortuinDeze collega diende de tijd bij te houden. Ieder kreeg 30 seconden voor het beantwoorden van vier vragen. "Wie ben je.  Wat doe je . Waarom kies je voor deze workshop. Wat verwacht je van deze workshop." Een rare gewaarwording in het onderwijs; opgejaagd te worden door het klokje van een van je collega's. Diverse mensen kregen er de zenuwen van. En ik weer een ervaring rijker. 😉 Een van de aanwezigen gaf aan dat hij niet wist wat de reden van de keuze voor deze workshop was. Hij moest immers uit een 10-tal opties kiezen. OK, is ook een reden.. Alle aanwezige collega's heb ik aansluitend meegenomen naar een webpagina. Die pagina diende als leidraad voor de workshop.

Groepen van twee
In groepen van twee ging aansluitend ieder aan de gang om een drietal weblogs van studenten te bekijken. Elk groepje van twee plaatste hun opmerkingen op een padlet wall.  Onderling werd volop gekletst en gekeken. Spontane discussies over privacy gingen heen en weer. Een van de aanwezigen (rad van fortuin) werd gevraagd om een korte persoonlijke samenvatting te geven. Andere aanvullingen kwamen spontaan uit de groep.

Wat drijft leren met ICT
Deze video van Sugata Mitra liet menigeen vreemd opkijken.

Aansluitend ,in “de ronde van het stiftje”, werden de items op een whiteboard geschreven. Deze items waren in de video te zien als drijvers wat betreft ICT en leren binnen het MBO. Een van de drijvers was om ieder, zonder druk, zelf de mogelijkheden van een tool te laten ontdekken. Een kahoot quiz volgdekahootDe spanning was te voelen! Toen ieder vervolgens zijn eigen weblog, op eigen snelheid, ging bouwen ben ik op pad gegaan om wat fris en appels te scoren. Eenmaal terug in het lokaal was ieder druk doende. Mooi….

En toen
Na een kort stuk uitleg over webschrijven gingen de meesten aanwezigen aan de slag om een stuk tekst te maken voor op de eigen blog.  Enkele aanwezigen  bleven nog  het worstelen met aanmaken van de blog of het inrichten ervan. De tijd vloog om. Hieronder de gebruikte powerpoint.

Aan het eind van de rit gaf ik aan dat er een afsluitende enquête klaar stond. Deze was om mij voor de toekomst een betere workshop in elkaar te kunnen steken. Los van de enquête startte men spontaan een discussie waarbij men aangaf dat het incidentele karakter van zo’n workshop geen optie was. Met enige regelmaat moet je onderwijsgevenden meenemen in mogelijkheden op gebied van ICTvaardigheid en activerende werkvormen. Dit had voor de wat oudere docenten nadrukkelijk een voorkeur.

Voor mij is het mooi om wat later te zien hoe mensen los gegaan zijn op hun eigen weblog. Lees hier een van de stukken tekst die op 29 januari te bewonderen waren.
Ondertussen is die blog, net als haren op je eigen hoofd, verder uitgegroeid. Genieten.

De open dag in het onderwijs gaat met de tijd mee

Vandaag was er de traditionele open dag. Vanaf een uur of 11 tot een uur of 4 werden de diverse  onderwijsgebouwen aan de Sterrenlaan bevolkt door veel vreemde gezichten. In de loop van de jaren heb ik een verschuiving op de open dag mee mogen maken. Waar vroeger de ouders het voortouw nemen in het stellen van vragen zijn het nu hun de kinderen die veelal de vragen stellen. Ik zie aan de statistieken dat websites en social media van de school door de kids kritisch doorgespit worden. En daar doe je het voor; een mooie gewaarwording.

opendag1-550x317

1995
De open dag in 1995 ,een twintig jaren gelee, was heel anders van opzet dan de dag die ik vandaag heb mogen meemaken. Ik verzorgde destijds het vak warenkennis op de MDS (Middelbare Detailhandels School), deel van het Economisch Lyceum  Eindhoven (ELE). Het ELE was binnen Eindhoven en omstreken een school met een goede naam.  Als het open dag was dan gingen alle kasten open. Alle items die gebruikt werden voor mondelinge examens warenkennis kwamen uit de kast. Glas, gesteenten, keramiek, leer, kunststoffen, textiel, food, metalen en fotografie. Van automotoren tot lege flessen met wilde wijnetiketten. Tevens werden er chemische proeven gedaan en stond er een destilleerkolom te pruttelen. Kijk! Zo maak je sterk alcoholische dranken.

destillatie

Dagje uit
Tijdens de open dag liep Eindhoven uit voor een dagje vermaak op de Jasonstraat. Ouders maar ook  buurtbewoners lieten zich door docenten voorlichten over diverse onderwerpen en vraagstukken. De kinders die volgenden waren veelal stil en gedwee. We hebben, in die periode, een keer pakken sinaasappelsap bij de destilleerkolom gezet. Verder wat bekertjes om het sap te kunnen mixen met de destillaten uit de kolom. Dat jaar bleef het erg druk in het lokaal met proevende ouders. Toen er wat jonge kaas rond ging kregen we helemaal niemand meer naar buiten. Het was wel heel erg gezellig.

wrtyy562015
Vandaag was het wederom druk en sfeervol in het gebouw. In diverse lokalen werden presentaties door medewerkers verzorgd. Lesmateriaal lag ter inzage om een idee te krijgen van de opleiding.
Er waren veel eerste- en tweedejaars  studenten op de been. Ouders en hun kroost kwamen gericht voor opleidingsinformatie. Er was vooraf door de schoolorganisatie nagedacht over routing en bewegwijzering, PowerPoints, instructie- en YouTubefilms en de innerlijke mens. Er was verder een warme ontvangst georganiseerd die er voor zorgde dat elke bezoeker snel vrij gericht op pad kon. Studenten stonden bij de afdeling Retail BOL 4 met eigen presentaties voor diverse groepen bezoekers. Het waren veelal de VMBO-T studenten die vragen gingen stellen aan onze eigen studenten. Voor onze student een leermoment; voor elke bezoeker een authentiek en eerlijk verhaal.

Film
Om de open dag wat luister bij te zetten heb ik een film met betrekking tot de opleidingen ondernemer detailhandel en filiaalmanager in elkaar gezet. Ik heb deze video op YouTube gezet. Wie wil kan die hieronder bekijken.

Het was gezellig en inhoudelijk goed vandaag. Tevens heb ik twee oud-studenten mogen ontmoeten die, op hun beurt, met hun eigen kinderen langs kwamen.

Heel wat anders dan vroeger; toch net zo leuk!

 

Je suis Charlie

Afgelopen vrijdag klonk er in mijn klaslokaal: ”meneer, er is nu ook nog een gijzeling in een supermarkt in Parijs gaande”. Die ochtend waren de groepen die voor mijn neus kreeg vrij nerveus. Een collega merkte tijdens de pauze hetzelfde op. In de middag werden de klassen wat onrustiger. Was het de eerste vrijdag na de vakantie? Was het regenachtige weer de oorzaak? Waren het de gebeurtenissen in Parijs?

Je-suis-charlie-feature2NOS live blog op de beamer
Diverse studenten volgden op hun smartphone de gebeurtenissen live in Parijs. Andere studenten keken me aan met een gezicht van “ik begrijp niet wat er gaande is. Wat moet ik hiermee” Ik besloot, tijdens mijn lessen, de live beelden van de drukkerij via de beamer te projecteren. De eerste vragen kwamen. “Wie doet nu zoiets achtelijks?”. Andere studenten vroeg ik om uitleg aan de eerste vragensteller te geven.  Ik sprak met een jongen die een Islamitische achtergrond had. Of hij wat tekst en toelichting kon geven.

Dit is geen Islam
Hij gaf aan dat de Islam bedoeld was om goed voor elkaar te zijn. Hij begreep de mannen in Parijs niet. Diverse studenten beaamden dit. Meningen werden binnen de groep met respect gedeeld. De groep werd wat rustiger. “Morgen zal het achter de rug zijn. Hopelijk komt zoiets niet meer voor.” 
Vandaag sprak ik een oud-collega. “Schrijf maar eens over vrijdag”, gaf hij aan, “da’s pas onderwijs.” Hij had gelijk.

Je suis Charlie.

Mijn hele klas bevorderd; rapportuitreiking in de kroeg

Enkele weken kreeg ik de vraag van Karin Winters of ik mijn onderwijsmoment wilde delen op http://www.onderwijsmoment.nl. Een erg leuk initiatief. Mooi dat er al veel momenten geplaatst zijn. Vandaag is mijn onderwijsmoment geplaatst. Het heeft de titel "Mijn hele klas bevorderd; rapportuitreiking in de kroeg" meegekregen. 

rijtje pilsIntroductieprogramma

Zo eens in je onderwijsleven overkomt je dat. Zonder het naar elkaar uit te spreken heb je als mentor en klas ineens een klik met elkaar. Waar dat toe kan leiden is mijn unieke onderwijsmoment.
Begin negentigerjaren op het Economisch Lyceum Eindhoven, zomaar vanuit het niet, overkomt het je. Het was ergens in augustus, erg heet; de mussen vielen van het dak. Een nieuwe tweedejaars groep voor mijn neus. Een 60-tal vragende ogen keken mij aan. Normaliter is het tijdens een introductieweek in een klas eng stil. Er is weinig interactie; ieder tast dan elkaar af. Die dag was het anders. Ieder sprak, alsof ieder elkaar al kende, met elkaar. Bij het opheffen van mijn hand werd het stil. Geen geklaag over het einde van de vakantie, de hitte of het programma. Aparte sfeer…
 
Een ijsje
In de middag stapte ik naar Peter Schoormans, mijn adjunct. Ik vroeg een bedrag van 25 gulden. Hij keek me aan met een vragend gezicht.  “Ik ga met m’n klas een soft-ijsje eten. Eens kijken hoe ze reageren”. Prompt kreeg ik een geeltje toegestoken. Weer terug in de klas vroeg ik: “wie?”. Na enige tijd ging er een hand naar boven: ”ik!”. Ik gaf aan dat het tijd was voor een ijsje. Onze spontane vrijwilliger was bevorderd tot boekhouder. Hij zorgde voor de afrekening, restbedrag  ging naar Peter Schoormans. Zijn buurman deed bestelling en serveerde de ijsjes aan zijn klasgenoten uit. Verder sprak ik af dat we als groep bij elkaar zouden blijven. Samen uit samen thuis. De softijs-uitstap verliep volgens het boekje.softijsjeKruiwagen
Na een enkele maanden kwamen de eerste resultaten van de groep bovendrijven.  Aan het einde van een les werden overgangsnormen en die eerste resultaten besproken. Ik liet me, zonder na te denken, de historische woorden ontvallen: “als jullie met zijn allen overgaan naar het derde leerjaar, dan hebben we rapportuitreiking in de kroeg, wordt ik zat en mogen jullie mij in een kruiwagen thuis afleveren”. Ik herbevestigde mijn uitspraak. Vanaf dat moment was de beer los. Groepjes studenten gingen elkaar overhoren. Aantekeningen werden uitgewisseld. Mijn collega’s kregen er ook lucht van, mijn klasje kreeg ineens vleugels.
 
Overgangsvergadering
Of ik het wilde of niet mijn klas was nagenoeg helemaal over. Er was 1 bespreekgeval die had vijf gescoord waar een zes diende te staan. Staande de vergadering werd het cijfer aangepast. Ik had niets meer in te brengen. Collega  Berry Koolen was, in overleg met adjunct Peter Schoormans, al zo vrij om de woensdag erop bar “Ski-fit” te reserveren. Tijdens de vergadering werden alle collega’s uitgenodigd om aanwezig te zijn.
 
Rapportuitreiking
Die woensdag was het druk in “Ski-fit”. Alle studenten en mijn collega’s bevolkten de zaak. Voorzichtig nipte ik aan een pilsje. Een collega stond achter de bar, een andere bakte snacks achter de vetbalie; ze wisselden elkaar, of het hun dagelijkse klus was, af. Om een uur of half elf vormde zich een rij studenten voor me. Elke student voorzien van een grijns en een versgetapt pilsje. Ik nam de stapel rapporten, en slaakte een diepe zucht. Heb vervolgens 30 pils weggewerkt. Wat later ging het wat minder met me. Er was geen kruiwagen, dus hebben de collega’s Berry Koolen (links) en Pieter Kruijssen (rechts) met de benenwagen mij thuis afgeleverd. Wat later werd ik na een innige omarming met de toiletpot weer een beetje mens. De ochtend erop stonden Berry en Pieter om 10.00 uur met een vette grijns weer op de stoep. Geen beter vermaak dan leed vermaak was hun boodschap.
 
Pas veel later besef je wat je overkomen is. Ik krijg er weer kippenvel van. Voor nu : ieder een gelukkig en een inspirerend 2015 gewenst!

I-spring 7: een handige en gratis PowerPoint tool

Al enige tijd maak ik dankbaar gebruik van de applicatie i-Spring. Het is een plug-in voor MS-PowerPoint waarmee je een PowerPoint bestand om kunt zetten naar flash (laptop) en html5 (laptop, tablet en smartphone) en scorm 1.2 (ELO) bestanden. Door dit omzetten zal het oorspronkelijke PowerPoint bestand veelal kleiner zijn. Oftewel zijn de gegevens via het Internet sneller benaderbaar.

I-springYoutube films embedden
Tevens kun je op een eenvoudige wijze You-tube films in een PowerPoint bestand embedden. Alle animaties en youtube video’s blijven na het omzetten keurig intact.  Voor mij een handige tool om snel voor  je studenten een instructie maken om  op een website of in je ELO te plaatsen.  Mocht je in de instructie vragen willen opnemen, installeer dan free Quizmaker. Exporteren naar het zogenaamde scormformaat maakt het mogelijk om de scores van de studenten op de vragen in het SCORM pakket direct in een ELO op te laten slaan.

 

Werkbalk
Om het pakket te kunnen downloaden dien je eerst een e-mail adres in te voeren. Na installeren komt er bovenin het scherm van MS-PowerPoint een tabblad bij met “i-spring free 7” Door daarop te klikken zie je een kleine werkbalk met 9 knoppen. 

werkbalk i-spring

Van rechts naar links tref je allereerst een vijftal knoppen aan die variëren van facebook tot een seintje dat er een update beschikbaar is. Dan een tweetal knoppen om een flashbestand of een youtube film te embedden. Door het klikken op ed knop Youtube hoef je alleen maar de youtube-videolink in te voeren en op  de button "ok" te klikken.

embed youtubeExporteren en publiceren
Aan de linkerzijde eindig je met een tweetal knoppen. De linkse van de twee laat je een preview zien. De knop "publish" laat je allereerst de keuze voor je uitvoerformaat: Flash, html 5 maar ook het eerder genoemde scormformaat. Na het omzetten naar het juiste formaat kun je de bestanden plaatsen en uitserveren aan je publiek.

export i-spring

De gratis versie i-Spring 7 bevat geen rocketscience. Wil je wat meer? Tja, dan moet je registreren en wat dieper in de buidel tasten.

Voor mijn MBO-studenten geen flipped classroom

Gisteren werd er in de docentenkamer naar me geroepen: “hee, wanneer ga jij flippen in je les?” Ik riep, zonder nadenken: “Dat werkt niet bij mij en mijn studenten”. Een vragend gezicht resteerde. ”Kom er nog eens bij de koffie op terug; heb nu les”, en beende naar m’n klaslokaal. Veel onderwijsgevenden zien een andere didactische aanpak met nieuwe technologieën vaak als een wondermiddel voor hun worsteling met een groep onwillige pubers. Wat is bepalend voor de werkvorm en een ondersteunende ict tool? Waarom kies ik bewust om niet te gaan flippen? Zal  maar weer eens wat van m’n hersenspinsels aan het scherm toevertrouwen…

FlippedClassroom

Wat is?
Op de website van Kennisnet kwam ik een mooie beschrijving tegen: Flipping the Classroom is een organisatievorm van onderwijs waarbij je klassikale kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo.

Mijn studenten
Tijdens het summa-personeelscongres en enkele weken later op de studiedag van het scholencluster heb ik een aantal workshops mogen verzorgen. In de workshop heb ik een typering van mijn studenten centraal gesteld.

Typering mbo student

Via een online peiling heb ik naar de mate van herkenning gevraagd. Nagenoeg alle collega’s stemden voor de volle 100% op “ja!” Mooi toch! Kortom een “spring in het veld” wat moeite heeft met plannen en het liefst wil doen. Wat verder veelal centraal bij onze studenten staat is een stuk luxe en de drang naar meer.

Vol lesrooster
Mijn studenten ervaren hun lesrooster gevoelsmatig als druk en vrij vol. Eerstejaars studenten hebben naast school veelal snel een bijbaantje. Vaak een gevolg van mooie match met het zelf gekozen bpv-bedrijf. Wat we vaak vergeten is dat het bijbaantje als gevolg van de bpv een prima informeel leermoment is.

vol_lesroosterNaast reguliere lessen en hun bijbaan kennen de tweedejaars studenten diverse verkoopmomenten buiten schooltijd. Elk groepje van ongeveer 5 studenten maakt deel uit van een eigen bedrijfje; een minionderneming.(lees hier het onderwijsconcept)  Wil ik dan als student wat sporten ( informeel leren?) of, zoals ze zelf aangeven, wat chillen dan blijft geen tijd meer over voor huiswerk. De volgende ochtend dien je als student al weer vroeg in bus of trein te zitten voor een nieuwe drukke dag in het Eindhovense.

Huiswerk of geen huiswerk
In het verleden gaf ik standaard huiswerk op. Structureel sturen op opleveren van huiswerk maakte deel uit van mijn werkwijze. Ondertussen heb ik voor een andere didactische aanpak gekozen.  Door het geven van korte en wat langere doe-opdrachten met afwisselende werkvormen laat ik de student eigenaar zijn van zijn eigen leren. Resultaten behorende bij kortere doe-opdrachten levert de student in. Die zijn voorwaardelijk om het resultaat behorende bij een grotere “eind” opdracht te laten tellen. Deze wijze van leren laat ik plaatsvinden tijdens lestijd. Als een student afwezig is; ziekte, familiefeest oid kan hij / zij thuis de opgelopen achterstand inlopen. Alle opdrachten en bijbehorende inlevermappen staan in de ELO klaar. Elke student kan bij mij altijd vooruit. Dat is voor mij een belangrijk gegeven.

Flip of flop?
Het als docent opleveren van levensechte activerende opdrachten klinkt mooi maar is in de praktijk een flinke klus. Deze opdrachten bevatten diverse ge-embedde videoopnamen. Daarbovenop het inspreken van mijn lessen als aanvullende service richting mijn studenten is mooi maar geen noodzaak. Ik weet echter niet of dit in de tijd voor mij een haalbare kaart is. Ik ga dan ook geen instructie-lessen opnemen als huiswerk waarbij studenten deze video-uitleg door hun drukke bezigheden veelal niet aankijken. Ik geef mijn korte instructie in de klas, tevens staat deze in de ELO.

6cc98b7fb352645dc45d5e917ea41ec9_big

Overal om mij heen zie ik het gevecht van school om de aandacht van de student. Het inleveren van smartphones, terug naar het boek en vroeger was alles beter. Als docent met een traditionele werkwijze leg je het vrij snel af tegen de laptop en de mobiel. Die geven toegang tot een veel belangrijkere (leef)wereld. Laat die laptop en/ of mobiel echt deel uit te laten maken van het leren. Ga van een sturende en bepalende factor voor de klas naar een begeleidende rol tussen je eigen studenten. Het geeft mij in ieder geval lucht en lol.

open_deur

Wellicht een open deur: Laat je niet leiden door nieuwe of bestaande technologieën die in bepaalde onderwijssituaties goed werken. Kijk vooral naar de vormgeving van je eigen onderwijs en je eigen studenten en hun leefwereld. Stem daar zoveel mogelijk beschikbare technologieën (veelal met ict toepassingen) op af.

Mooi al die theorie, nu de dagelijkse praktijk; mijn studenten staan morgen weer te wachten.